1. Marknadspotential

Aktiviteter

Arbetspaketet har genomfört följande studier för att förstå marknadspotentialen med så kallade Flexibla Parkeringstal. Arbeten har bl.a. genomförts för att undersöka hur många hus som kan byggas med flexibla parkeringstal när spelregler för planering av parkering vid ny- och ombyggnad av hus ändras. Studier har genomförts såväl vad gäller förutsättningar för Flexibla Parkeringstal i Stockholms län som utomlands.


Arbetspaketet har bl.a. genomfört:

Parkering i bostadsrättsföreningar

Under sommaren 2013 pågick inom projektet en kartläggning av parkering i flerfamiljshus. Ansvariga för parkeringen i bostadsrättsföreningar i Stockholm stad har eller kommer därför att bli kontaktade via e-post, telefon eller sms. Kartläggningen genomförs av TUB och Trafikkontoret, Stockholm stad. Undersökningen ligger till grund för förslag på hur efterfrågan på bostadsparkering och mobilitet kan mötas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Studien har samlat uppgifter för totalt ca 20 000 lägenheter i Stockholm.

Vid frågor kontakta: Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån AB, mobil 072 506 44 01.

Syfte

Syftet med detta arbetspaket är att ge svar på i vilken mån marknadspriser på boendeparkering påverkar vilka mobilitetslösningar som medborgare efterfrågar i centrala lägen resp. längre ut från centrum (främst i form av delat bilägande/ bilpooler). Inom arbetspaketet genomförs bl.a. en studie av körsträcksdata för bilar i Stockholm och en kartläggning av parkering i bostadsrättsföreningar.

Arbetspaketet söker genom sina analyser och databearbetning svar på hur många hus som kan byggas med flexibla parkeringstal, den statistiska potentialen. Hur stor är marknaden i Stockholms stad för denna typ av nya lösningar om spelregler för planering av parkering vid ny- och ombyggnad av hus ändras?

Bakgrund

Enligt FN kommer det att bo 3 miljarder fler människor i städer 2050. Många städer kommer att förtätas, med ökad trängsel och konkurrens om utrymmet till följd. Därmed finns starka ekonomiska skäl att organisera och hantera parkering enligt principen med flexibla parkeringstal. Den internationella marknadsutblick vi gjort visar på sådana ekonomiska drivkrafter för flexibla parkeringstal.

Idag har cirka hälften av hushåll i lägenhet i Stockholm egen bil. Hos allt fler yngre invånare i större städer medför eget ägande av bil inte ökad social status eller självkänsla. Bilägande upplevs ofta som omständligt – även av många som har bil. Vi menar att nya bättre lösningar finns. För att skapa en fungerande marknad för nya mobilitetstjänster, som ett alternativ till privat bilägande, är det dock avgörande att ändra lokala spelregler för planering av parkering vid ny- och ombyggnad av hus, d v s enligt plan- och bygglovstiftningen (PBL).

Bemanning av arbetspaket

Huvudansvarig för arbetspaketet är Trafikutredningsbyrån AB i samarbete med Trafikkontoret i Stockholms Stad och WSP. Kontaktperson är Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån AB, mobil 072 506 44 01.