3A. Acceptans för parkerings- och mobilitetslösningar

Aktiviteter

I detta arbetspaket genomförs en djupare analys av hur bostadsrättsföreningar (Brf) och presumtiva boende ser på parkeringskostnader, nya mobilitetslösningar och boendeutformningar ur ett helhetsperspektiv. Med hjälp av fokusgrupper och intervjuer har vi studerat attraktivitet hos projektets bilpoolskoncept, elfordonslösningar och förslag till utemiljö och gårdsutformning.

Acceptansstudie klar

Nedan länkad rapport behandlar intresset och mottagligheten för att ändra vanor som berör bilinnehav, utemiljö och parkering vid bostaden samt utnyttjandet av fordonspooler, närservice, hemleveranser och kollektivtrafik. Studien undersöker acceptansen för att flytta till och bo i bostadsrätter hos representanter för målgruppen.

Bland representanter för gruppen som till vardags reste mest med kollektivtrafik och cykel inom målgruppen visade sig inte oväntat intresset vara stort för att flytta till ett boende där det erbjuds olika typer av mobilitetslösningar i utbyte mot parkeringstal (antalet byggda parkeringsplatser per ny lägenhet) på låg nivå. Cirka hälften av hushållen i Stockholms Stad bedömer rapportförfattarna hör till den gruppen idag. För intervjuade vanebilister visade det sig dock att osäker tillgång till parkeringsplats nära bostaden kunde vara av avgörande betydelse i valet av ny bostad. För en mer ombytlig kategori av bilister (som även använder andra färdmedel till vardags) så bedömde vi intresset för att flytta till ett boende där det finns alternativa transportlösningar som högre än bland vanebilisterna, även om det skulle innebära begränsade möjligheter att få en egen parkeringsplats. Ombytliga bilister verkar med tryck och/eller stöd från omgivningen samt egen, eller närståendes, erfarenhet vara beredda att prova fordonspool och i vissa fall göra sig av med egen bil.

Sammanfattningsvis bedöms i studien att det finns en tillräcklig acceptans för de koncept som ska demonstreras inom Innovativ Parkering. Representanterna för målgruppen efterfrågar, eller är åtminstone intresserade av, grön utemiljö, begränsad biltrafik kring bostaden samt nya och fler mobilitetstjänster.

Läs rapporten här

Bemanning

Huvudansvarig för arbetspaketet är KTH i samarbete med NCC, Riksbyggen och Trafikutredningsbyrån.